Personvern

Kva er personopplysingar?

Med personopplysingar meiner vi opplysingar som kan knyttast til deg som enkeltperson.

Bømlo kommune er opptatt av å verne personopplysingane dine. Difor handsamar vi dei i samsvar med den gjeldande personopplysingslova. Denne personvernerklæringa skildrar kva for personopplysingar vi registrerer når du blir lånar hjå oss, nyttar Mine sider og vitjar denne nettstaden (seinare omtalt samla som «tenestene våre»).

Vi oppmodar deg til å lese grundig gjennom denne personvernerklæringa.

Behandlingsansvarleg

Bømlo kommune er ansvarleg for handsaming av personopplysingar i samband med tenestene våre. Dersom du har spørsmål eller kommentarar til personvernerklæringa eller rettane dine etter personopplysingslova, kan du kontakte oss på E-post: bibliotek@bomlo.kommune.no .

Kor lenge lagrar vi personopplysingar?

Avhengig av kva som er det rettslege grunnlaget for handsaming av personopplysingane dine, vil dei bli lagra til du seier opp låneavtalen, eller trekker tilbake eit samtykke.

Vi kan i dag ikkje sjå om lånekortet har vore nytta til innlogging i digitale tenester, og vi kan difor ikkje vurdere om ei låneavtale er «aktiv». Når det kjem på plass ein funksjonalitet som gjer at vi kan sjå dette, vil vi definere kor lang tid personopplysingane skal lagrast etter at ei låneavtale har vore i bruk.

Personopplysingar knytt til fakturaer og betaling vert lagra i 10 år, fordi dette er eit krav som følger av rekneskapslovgjevinga.

Vi deler ikkje personopplysingane dine med andre, med mindre dette vert sagt uttrykkeleg.

Opplysingar du gir oss

Biblioteket handsamar personopplysingar du sjølv gir oss. Det rettslege grunnlaget for slik handsaming er låneavtalen (GDPR artikkel 6 nr 1b – «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i»).

For å låne bøker og andre medium, eller nytte mange av dei andre av tenestene våre, må du ha eit lånekort. Du får eit slikt kort når vi registrerer deg som lånar. Dersom du har nasjonalt lånekort frå eit anna bibliotek, kan vi knyte det til biblioteket vårt. Du treng ikkje meir enn eitt nasjonalt lånekort. Dei same opplysingane vert handsama  anten vi registrerer deg som ny lånar, eller vi knyter eit lånekort du allereie har til biblioteket vårt.

Når vi registrerer deg som lånar, vil vi samle inn og lagre opplysingane dine om fornamn, etternamn, kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer), fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer og heimebibliotek (det biblioteket du nyttar mest).

Vi treng namnet ditt og kontaktinformasjon for å administrere lån, og dermed oppfylle avtalen vi har med deg. Vi treng fødselsdatoen din fordi den bestemmer kva du kan låne av oss og kva for rettar du har. Vidare samlar vi inn fødselsnummer/ID-nummer for å kunne kople deg til nasjonalt lånerregister. Fødselsnummeret er naudsynt for eintydig identifikasjon av personar.  Du kan reservere deg mot å oppgi heile fødselsnummeret ditt, men da kan vi berre gi deg eit lokalt lånekort, som gjeld kun i biblioteket vårt.

Nasjonalt lånarregister

Dette er ein nasjonal database med personopplysingar om bibliotekbrukarar. For at ein skal kunne bruke nasjonale lånekort, vert lånarane registrerte i ein felles database. I denne databasen vert det lagra opplysingar om:

 • Lånarnummer
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Kryptert fødselsnummer
 • Namn
 • Inntil to postadresser
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Føretrekt kontaktmetode: brev, e-post eller SMS
 • Heimebibliotek: det biblioteket du bruker mest
 • PIN-kode for sjølvbeteningsautomatar og biblioteka sine web-løysinger
 • Opplysingar om kva for bibliotek lånaren er knytt til

Det vert ikkje lagra opplysingar om utlån, reserveringar eller andre tilhøve mellom lånaren og det enkelte biblioteket i denne basen. Ingen av opplysingane i Nasjonalt lånarregister er sensitive etter personopplysingslova.

I Nasjonalt lånarregister er det lagt vekt på å følge reglane for handsaming av personopplysingar:

 • Adresseopplysingane dine vil ikkje bli selde eller gitt vidare til andre.
 • All kommunikasjon mellom det enkelte biblioteket og det nasjonale lånarregisteret er kryptert og beskytta av brukernamn og passord.
 • Opplysingane vil bli oppbevart til lånaren krev dei fjerna, eller eit av biblioteka lånaren er knytt til får melding om dødsfall.
 • Behandlingsansvarleg for opplysingane er Bibliotek-Systemer AS, ved dagleg leiar, Boks 2093 Stubberød, 3255 LARVIK.
 • Du kan sjå kva for opplysingar som er lagra om deg ved å logge deg inn på https://fl.lanekortet.no/laanekort/innsyn.php med lånarnummer og fødselsnummer
 • Du kan krevje opplysingane endra eller sletta i alle biblioteka der du nyttar kortet.

Lånehistorikk

Lånehistorikk vert rekna som ei sensitiv personopplysing i lovas forstand. Ei låneavtale er ikkje eit tilstrekkeleg rettsleg grunnlag for at biblioteket kan lagre slike opplysingar, og det krev difor samtykke frå deg for å vere lovleg. (GDPR artikkel 6 nr 1a) – «den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål») Du kan gi samtykke – og trekke det tilbake – ved å gjere eit aktivt val når du er logga inn i biblioteksystemet eller ebok-appen.

Standardinnstillinga i biblioteksystemet er at opplysingar om kva du låner, vert sletta når du leverer tilbake lånet, eller betaler erstatning for materiale som er tapt eller skada medan du har disponert det. Du kan logge deg inn på [Mine sider] og velje at systemet skal hugse lånehistorikken din. Eit slikt aktivt val er å rekne som samtykke. Viss du seinare ombestemmer deg og vel bort lagring av lånehistorikk, vil heile historikken bli sletta.

Standardinnstillingen i utlånssystemet for e-bøker er også at lånehistorikk ikkje vert lagra. Du kan gå inn i innstillingane og slå på (og av) lagring av lånehistorikk.

Lagring av lånehistorikk inneber at systemet lagrar informasjon om låna dine. Informasjonen inkluderer informasjon om materialet som vert lånt, dato og klokkeslett for utlån og innlevering og kva for bibliotek/filial materialet vert lånt eller levert tilbake ved.

Informasjonskapslar/cookies

Det rettslege grunnlaget for bruk av informasjonskapslar er GDPR artikkel 6 nr 1f), som tillet handsaming av opplysingar som er naudsynte for å ta i vare ei rettkommen interesse, som veg tyngre enn omsynet til personvernet for den enkelte. Interessa er å forbetre tenestene våre.

Nettstaden

Vi nyttar informasjonskapslar på nettstaden vår. Føremålet er å gjera brukaropplevinga betre for deg og gje oss høve til å forbetra tenestene våre. Informasjonskapslane lagrar mellom anna informasjon du legg inn og vil at nettsida skal hugsa (t.d. brukarnamn, passord), slik at du slepp å skriva det inn kvar gong du vitjar nettstaden.

Informasjonskapslar er små tekstfiler som vert plasserte på datamaskina di når du vitjar ei nettside. Vi lagrar ikkje informasjon som gjer at vi kan identifisera deg som person.

Det er frivillig for deg som nyttar nettstaden å oppgje personopplysingar i samband vid tenester, til døvis å motta nyheitsbrev eller å senda inn skjema. Behandlingsgrunnlaget er i slike høve samtykke frå deg. (GDPR artikkel 6 nr 1a) – «den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål»)

Dersom du vitjar denne nettstaden, så samlar vi inn opplysingar om besøket gjennom verktøyet Piwik/Matomo. Denne informasjonen inneheld ikkje brukarspesifikke detaljar. Døme på kva statistikken gir svar på, er kor mange som nyttar ulike sider på nettstaden, kor lenge besøket varar, kva for nettstadar brukarane kjem frå og kva for nettlesarar som vert nytta.

Sider og artiklar på denne nettstaden kan ha innebygd innhald (t.d. videoar, bilete, deling i sosiale medium) frå andre nettstader. Slikt innhald vil fungera som om du var på den andre nettstaden. Desse andre nettstadene nyttar truleg også informasjonskapslar som samlar data og sporar deg.

Kva kan du gjere?

Alle nettlesarar gjer det mogleg å begrense kva informasjonskapslane kan gjere. Dette kan du stille inn under sikkerheit og personvern i nettlesaren sine innstillingar. Nettlesaren lar deg også sjå over dei informasjonskapslane som er lagra på datamaskina, og gir deg høve til å slette dei. Dersom du ønsker å blokkere Google Analytics frå å spore deg, kan du nytte Google sitt nettlesar-tillegg: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

På nettvett.no kan du lese om korleis du kan handtere informasjonskapslar, og få tips til sikrare bruk av internett.

Utlånssystema

Biblioteksystemet nyttar både informasjonskapslar og lokalt lager i nett-tenestene og web-appen. Dette vert nytta for å tilpasse brukaropplevinga, mellom anna ved å gi høve til at nettlesaren kan hugse påloggingsinformasjon. Lokalt lager vert nytta der det er mogleg, og informasjonskapslar nyttast berre der det er behov for slik funksjonalitet. Dersom lånaren ikkje godtek bruk av informasjonskapslar, kan dette skruast av i nettlesaren, men då vil det vere vesentlege funksjonar i nett-tenestene som ikkje vil verke.

Det er to typar informasjonskapslar. Den eine typen lagrar ei fil på datamaskina di. Denne fila vert normalt brukt til å hugse preferansane og innstillingane til brukaren mellom sesjonar. Den andre typen er ei temporær fil som berre vert lagra under aktiv bruk og vert sletta så fort nettlesarvindaugeet vert lukka. Ingen personlig informasjon om brukaren vert lagra. Mikromarc nyttar begge typane informasjonskapslar, til å lagre språkval og å verne mot dataangrep.

BookBites

BookBites nyttar informasjonskapslar. Føremålet er å gjere brukaropplevinga betre for deg og gje oss høve til å forbetre tenestene våre. Leverandøren kan også bruke opplysingane i samband med utvikling av nye produkt og tenester.

Døme på opplysingar vi samlar inn er:

 • Opplysingar om korleis du nyttar tenestene våre
 • Loggfiler med opplysingar om dato og tidspunkt for pålogging, og kor lenge vitjinga varte.
 • IP-adresser
 • Opplysingar om hendingar på eininga, til dømes nedetid, systemaktivitetar, nettlesartype, nettlesarspråk, dato og tidspunkt
 • Informasjonskapslar som identifiserer din unike nettlesar eller eining.

Innsyn og sletting av personopplysingar

Du kan krevje innsyn i opplysingane vi lagrar om deg, og krevje at dei vert retta om du finn feil. Du kan også avslutte låneavtalen din med oss når du vil, og be om at vi sletter personopplysingane dine. Det er ein føresetnad at alle lån er leverte tilbake, og at eventuelle rekningar er gjort opp, slik at vi ikkje lenger treng opplysingane for å oppfylle avtalen.

Du kan logge inn på Mine sider for å få oversikt over det meste av opplysingane biblioteket har om deg. Om du vil ha utvida innsyn i personopplysingane dine, eller ønsker sletting av informasjon, kan du kontakte biblioteket ditt.

Det er mogleg å sende ein offisiell klage til Datatilsynet dersom du meiner at handsaminga av personopplysingane dine strid mot personopplysingslova.


Denne artikkelen er henta frå Hordaland fylkesbibliotek